ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ –- ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Η πολυπλοκότητα και οι συνεχείς αλλαγές της ελληνικής εργατικής νομοθεσίας καθιστά τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σε θέματα μισθοδοσίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ιδιαίτερα αυξημένες. Μέσα από τη συνεχή ενημέρωση των στελεχών μας για όλα τα θέματα που αφορούν στον ευαίσθητο τομέα της μισθοδοσίας, το γραφείο μας παρέχει με υπευθυνότητα και συνέπεια ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων των πελατών μας και τη διασφάλισή τους έναντι των υποχρεώσεων προς τις ελεγκτικές αρχές.

Η τήρηση της μισθοδοσίας παρέχεται μηχανογραφικά, στο γραφείο μας ή στην επιχείρηση, με σύγχρονα λογισμικά προγράμματα, απολύτως σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Στις υπηρεσίες μισθοδοσίας που παρέχουμε ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Υπολογισμός μισθοδοσίας, εισφορών και λοιπών πληρωτέων ποσών. Εκτύπωση λογιστικών άρθρων και καταστάσεων μισθοδοσίας, εκτύπωση συμβάσεων εργασίας, έκδοση αποδείξεων πληρωμών, βεβαιώσεων αποδοχών κλπ.
  • Συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπής συνεργασίας.
  • Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ.
  • Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε Επιθεώρηση Εργασίας, ΟΑΕΔ, ασφαλιστικούς οργανισμούς, όπως Πίνακες Προσωπικού.
  • Σύνταξη και υποβολή περιοδικών και οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ καθώς και δηλώσεων ΦΕΕ.
  • Υποστήριξη κατά τη διάρκεια ελέγχου από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.
  • Υποβολή προσφυγών και ενστάσεων για εργασιακές και ασφαλιστικές διαφορές.
  • Τεχνικοί ασφαλείας.
  • Ιατροί εργασίας.
  • Εξειδικευμένες συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα μισθοδοσίας προκύψει, σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες -διευθυντικά στελέχη του Υπουργείου Εργασίας.