ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σε ένα ασταθές φορολογικό περιβάλλον, όπως το ελληνικό, οι φοροτεχνικές υπηρεσίες είναι απολύτως αναγκαίες για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επιθυμεί να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.

Ο φορολογικός σχεδιασμός αποτελεί βασικό πυλώνα των υπηρεσιών μας. Η εμπειρία μας σε συγκεκριμένο αντικείμενο ξεπερνά τα 20 έτη συνεχούς δραστηριότητας και περιλαμβάνει τη διευθέτηση φορολογικών, ασφαλιστικών και διαχειριστικών θεμάτων, σε συνεργασία, όπου κρίνεται απαραίτητο, με τις ελεγκτικές φορολογικές αρχές, νομικά γραφεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και με εταιρείες Ορκωτών Ελεγκτών. Στόχος μας είναι να διασφαλίζουμε την άριστη ποιότητα των υπηρεσιών μας προς όφελος των πελατών μας.

Στις φοροτεχνικές μας υπηρεσίες ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Τήρηση των θεωρημένων βιβλίων της Εταιρείας σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους και διατάξεις.
  • Σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
  • Παροχή συμβουλών σε φορολογικά θέματα με αυτοπρόσωπη παρουσία και υποστήριξη στις συζητήσεις με τις φορολογικές αρχές.
  • Διεκπεραίωση φορολογικών ελέγχων.
  • Προετοιμασία και έλεγχος δηλώσεων έμμεσων και άμεσων φόρων.
  • Σύνταξη και υποβολή ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
  • Φοροτεχνική υποστήριξη σχετικά με την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων (δήλωση ΦΑΠ).
  • Μελέτη και πρόβλεψη για κάλυψη πόθεν έσχες.
  • Συστάσεις, Μετατροπές, – Συγχωνεύσεις, – Απορροφήσεις, – Εκκαθαρίσεις εταιρειών.