ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η σωστή τήρηση των Λογιστικών Βιβλίων συνιστά καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας και προστασίας κάθε επιχείρησης, καθώς παρέχει ουσιαστική πληροφόρηση για την πορεία της και παράλληλα τη θωρακίζει έναντι των κυρώσεων που απορρέουν από την παράληψη των υποχρεώσεων που προβλέπει η ελληνική φορολογική νομοθεσία.

Το γραφείο μας παρέχει, με συμβούλους Λογιστές Β΄ και Γ΄ τάξεως του Οικονομικού Επιμελητηρίου, πλήρη λογιστική κάλυψη (τήρηση βιβλίων, συμπλήρωση δηλώσεων κ.λπ.), πλήρη κάλυψη στις φορολογικές αρχές με αυτοπρόσωπη παρουσία όπου χρειάζεται, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την οργάνωση και αναδιοργάνωση των λογιστηρίων.

Η τήρηση των βιβλίων παρέχεται μηχανογραφικά, στο γραφείο μας ή στην επιχείρηση, με σύγχρονα λογισμικά προγράμματα, απολύτως σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Στις λογιστικές μας υπηρεσίες ενδεικτικά αναφέρονται:

Τακτικές λογιστικές υπηρεσίες

 • Λογιστική παρακολούθηση και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων Β' και Γ' κατηγορίας στις προθεσμίες που προβλέπονται από τις φορολογικές διατάξεις.
 • Μηνιαία εκτύπωση θεωρημένων ισοζυγίων – βιβλίων.
 • Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, δηλώσεις VIES και INTRASTAT, ΦΜΥ, ΦΕΕ, λοιπών παρακρατούμενων & έμμεσων φόρων.

  Ετήσιες λογιστικές υπηρεσίες

 • Κατάρτιση και υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων βάσει ελληνικών ή διεθνών λογιστικών προτύπων.
 • Προετοιμασία και υποβολή των ετήσιων εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ.
 • Προετοιμασία και υποβολή των ετήσιων συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών και προμηθευτών.

  Λοιπές υπηρεσίες

 • Προετοιμασία δηλώσεων για την εγγραφή της εταιρείας και δηλώσεων μεταβολής στοιχείων για στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Συνεχής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης με τακτική ενημέρωση της διοίκησης, καθώς και έγκαιρη ενημέρωση για τις φορολογικές, εργατικές και λοιπές της υποχρεώσεις της προς το Κράτος.
 • Υπηρεσίες Κοστολόγησης, σύνταξη βιβλίου παραγωγής κοστολογίου και οργάνωση θεωρημένης Αποθήκης.